خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تقویت قلم عزیزان ایجاد شده است.
هدف ما همواره ایجاد محیطی گرم و صمیمی و دوستانه بوده
برای مطالعه کامل رمان‌ها و استفاده از امکانات انجمن
به ما بپیوندید و یا وارد انجمن شوید.

YeGaNeH

معاونت کل سایت رمان ۹۸
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
معاونت سایت
کاربر ویژه انجمن
  
عضویت
9/1/22
ارسال ها
8,139
امتیاز واکنش
39,005
امتیاز
473
زمان حضور
284 روز 17 ساعت 27 دقیقه
نویسنده این موضوع

امروز مورخ:
۱۴۰۳/۰۳/1۶
تعداد روزهای باقی‌مانده: ۳۶ روز.

| تیم مشاوران انجمن رمان 98 |


اطلاعیه * روزشمار کنکور هنر 1403 *

 

YeGaNeH

معاونت کل سایت رمان ۹۸
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
معاونت سایت
کاربر ویژه انجمن
  
عضویت
9/1/22
ارسال ها
8,139
امتیاز واکنش
39,005
امتیاز
473
زمان حضور
284 روز 17 ساعت 27 دقیقه
نویسنده این موضوع

امروز مورخ:
۱۴۰۳/۰۳/1۷تعداد روزهای باقی‌مانده: ۳۵ روز.


| تیم مشاوران انجمن رمان 98 |


اطلاعیه * روزشمار کنکور هنر 1403 *

 

YeGaNeH

معاونت کل سایت رمان ۹۸
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
معاونت سایت
کاربر ویژه انجمن
  
عضویت
9/1/22
ارسال ها
8,139
امتیاز واکنش
39,005
امتیاز
473
زمان حضور
284 روز 17 ساعت 27 دقیقه
نویسنده این موضوع

امروز مورخ:
۱۴۰۳/۰۳/1۸
تعداد روزهای باقی‌مانده: ۳۴ روز.

| تیم مشاوران انجمن رمان 98 |


اطلاعیه * روزشمار کنکور هنر 1403 *

 

YeGaNeH

معاونت کل سایت رمان ۹۸
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
معاونت سایت
کاربر ویژه انجمن
  
عضویت
9/1/22
ارسال ها
8,139
امتیاز واکنش
39,005
امتیاز
473
زمان حضور
284 روز 17 ساعت 27 دقیقه
نویسنده این موضوع

امروز مورخ:
۱۴۰۳/۰۳/19
تعداد روزهای باقی‌مانده: ۳3 روز.

| تیم مشاوران انجمن رمان 98 |


اطلاعیه * روزشمار کنکور هنر 1403 *

 

YeGaNeH

معاونت کل سایت رمان ۹۸
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
معاونت سایت
کاربر ویژه انجمن
  
عضویت
9/1/22
ارسال ها
8,139
امتیاز واکنش
39,005
امتیاز
473
زمان حضور
284 روز 17 ساعت 27 دقیقه
نویسنده این موضوع

امروز مورخ:
۱۴۰۳/۰۳/20
تعداد روزهای باقی‌مانده: ۳2 روز.

| تیم مشاوران انجمن رمان 98 |


اطلاعیه * روزشمار کنکور هنر 1403 *

 

YeGaNeH

معاونت کل سایت رمان ۹۸
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
معاونت سایت
کاربر ویژه انجمن
  
عضویت
9/1/22
ارسال ها
8,139
امتیاز واکنش
39,005
امتیاز
473
زمان حضور
284 روز 17 ساعت 27 دقیقه
نویسنده این موضوع

امروز مورخ:
۱۴۰۳/۰۳/2۱
تعداد روزهای باقی‌مانده: ۳۱ روز.

| تیم مشاوران انجمن رمان 98 |


اطلاعیه * روزشمار کنکور هنر 1403 *

 

YeGaNeH

معاونت کل سایت رمان ۹۸
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
معاونت سایت
کاربر ویژه انجمن
  
عضویت
9/1/22
ارسال ها
8,139
امتیاز واکنش
39,005
امتیاز
473
زمان حضور
284 روز 17 ساعت 27 دقیقه
نویسنده این موضوع

امروز مورخ:
۱۴۰۳/۰۳/۲۲تعداد روزهای باقی‌مانده: ۳۰ روز.


| تیم مشاوران انجمن رمان 98 |


اطلاعیه * روزشمار کنکور هنر 1403 *

 

YeGaNeH

معاونت کل سایت رمان ۹۸
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
معاونت سایت
کاربر ویژه انجمن
  
عضویت
9/1/22
ارسال ها
8,139
امتیاز واکنش
39,005
امتیاز
473
زمان حضور
284 روز 17 ساعت 27 دقیقه
نویسنده این موضوع

امروز مورخ:
۱۴۰۳/۰۳/۲۳
تعداد روزهای باقی‌مانده: ۲۹ روز.

| تیم مشاوران انجمن رمان 98 |


اطلاعیه * روزشمار کنکور هنر 1403 *

 

YeGaNeH

معاونت کل سایت رمان ۹۸
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
معاونت سایت
کاربر ویژه انجمن
  
عضویت
9/1/22
ارسال ها
8,139
امتیاز واکنش
39,005
امتیاز
473
زمان حضور
284 روز 17 ساعت 27 دقیقه
نویسنده این موضوع

امروز مورخ:
۱۴۰۳/۰۳/۲۴تعداد روزهای باقی‌مانده: ۲۸ روز.


| تیم مشاوران انجمن رمان 98 |


اطلاعیه * روزشمار کنکور هنر 1403 *

 

YeGaNeH

معاونت کل سایت رمان ۹۸
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
معاونت سایت
کاربر ویژه انجمن
  
عضویت
9/1/22
ارسال ها
8,139
امتیاز واکنش
39,005
امتیاز
473
زمان حضور
284 روز 17 ساعت 27 دقیقه
نویسنده این موضوع

امروز مورخ:
۱۴۰۳/۰۳/۲۵
تعداد روزهای باقی‌مانده: ۲۷ روز.

| تیم مشاوران انجمن رمان 98 |


اطلاعیه * روزشمار کنکور هنر 1403 *

 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا