خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تقویت قلم عزیزان ایجاد شده است.
هدف ما همواره ایجاد محیطی گرم و صمیمی و دوستانه بوده
برای مطالعه کامل رمان‌ها و استفاده از امکانات انجمن
به ما بپیوندید و یا وارد انجمن شوید.

شکلک ها

تصویر عنوان متن
ایموجی‌های جدید
:گل:
گل رُز
:گل: /گل/ /rose/ :flower:
بامزه‌ها
:angryb:
angry
:angryb:
:baehb:
baeh
:baehb:
:bananab:
banana
:bananab:
:bashb:
bash
:bashb:
:bathtub:
bathtub
:bathtub:
:bedb:
bed
:bedb:
:blinkb:
blink
:blinkb:
:blissb:
bliss
:blissb:
:bookb:
book
:bookb:
:bookreadb:
bookread
:bookreadb:
:boredb:
bored
:boredb:
:bubbleb:
bubble
:bubbleb:
:bunnyb:
bunny
:bunnyb:
:cigarb:
cigar
:cigarb:
:cleanb:
clean
:cleanb:
:consoleb:
console
:consoleb:
:consolingb:
consoling
:consolingb:
:countb:
count
:countb:
:dance1b:
dance1
:dance1b:
:dance2b:
dance2
:dance2b:
dance3b
dance3
dance3b
:deadb:
dead
:deadb:
:fallb:
fall
:fallb:
:fight1b:
fight1
:fight1b:
:fight2b:
fight2
:fight2b:
:flirty4b:
flirty4
:flirty4b:
:flirty8b:
flirty8
:flirty8b:
:flowerb:
flower
:flowerb:
:flowers2b:
flowers2
:flowers2b:
:freez1b:
freez1
:freez1b:
:freez2b:
freez2
:freez2b:
:g10b:
girl10
:g10b:
:g11b:
girl11
:g11b:
:g13b:
girl13
:g13b:
:g3b:
girl3
:g3b:
:g5b:
girl5
:g5b:
:g7b:
girl7
:g7b:
:guitarb:
guitar
:guitarb:
:happy-danceb:
happy-dance
:happy-danceb:
:hello2b:
hello2
:hello2b:
:jumpb:
jumping
:jumpb:
:l1b:
laugh1
:l1b:
:l2b:
laugh2
:l2b:
:l3b:
laugh3
:l3b:
:lollipop1b:
lollipop1
:lollipop1b:
:lollipop2b:
lollipop2
:lollipop2b:
:loveb:
love
:loveb:
:madb:
mad
:madb:
:boonb:
moon
:boonb:
:morningb:
morning
:morningb:
:oneb:
number-one
:oneb:
:readingb:
reading
:readingb:
:readyb:
ready
:readyb:
:roseb:
rose
:roseb:
:shameb:
shame
:shameb:
:shyb:
shy
:shyb:
:sigb:
sig
:sigb:
:sighb:
sigh
:sighb:
:sissyb:
sissy
:sissyb:
:smileb:
smileb
:smileb:
:snapb:
snap
:snapb:
:sneezingb:
sneezing
:sneezingb:
:sorrow:
sorrow
:sorrow:
:spin1b:
spin1
:spin1b:
:talkb:
talk
:talkb:
:tobedb:
tobed
:tobedb:
:toungegb:
toungeg
:toungegb:
:vacb:
vacuuming
:vacb:
:w1b:
waiting1
:w1b:
:wr1b:
writing1
:wr1b:
:yumb:
yummy
:yumb:
:balloonb:
balloony
:balloonb:
ایموجی
:angry:
Angry
:angry:
:anguished:
Anguished
:anguished:
:astonished:
Astonished
:astonished:
:blush:
Blush
:blush:
:coldsweat:
Cold Sweat
:coldsweat:
:confounded:
Confounded
:confounded:
:confused.:
Confused
:confused.:
:cry:
Cry
:cry:
:cryingcat:
Crying Cat
:cryingcat:
:disappointed:
Disappointed
:disappointed:
:disrelieved:
Disappointed but Relieved
:disrelieved:
:dizzy:
Dizzy
:dizzy:
:expressionless:
Expressionless
:expressionless:
:fearscream:
Fear Scream
:fearscream:
:fearful:
Fearful
:fearful:
:flushed:
Flushed
:flushed:
:frowning:
Frowning
:frowning:
:grimacing:
Grimacing
:grimacing:
:grin:
Grin
:grin:
:grinning:
Grinning
:grinning:
:hearteyes:
Heart Eyes
:hearteyes:
:hearteyecat:
Heart Eyes Cat
:hearteyecat:
:hushed:
Hushed
:hushed:
:imp:
Imp
:imp:
:innocent:
Innocent
:innocent:
:joycat:
Joy Cat
:joycat:
:kissing:
Kissing
:kissing:
:kissingcat:
Kissing Cat
:kissingcat:
:kissingclosed:
Kissing Eyes Closed
:kissingclosed:
:kissingheart:
Kissing Heart
:kissingheart:
:kissingsmiling:
Kissing Smiling
:kissingsmiling:
:laughing:
Laughing
:laughing:
:mask:
Mask
:mask:
:neutral:
Neutral
:neutral:
:nomouth:
No Mouth
:nomouth:
:openmouth:
Open Mouth
:openmouth:
:pensive:
Pensive
:pensive:
:persevere:
Persevere
:persevere:
:poutingcat:
Pouting Cat
:poutingcat:
:rage:
Rage
:rage:
:relaxed:
Relaxed
:relaxed:
:relieved:
Relieved
:relieved:
:screamcat:
Scream Cat
:screamcat:
:sleeping:
Sleeping
:sleeping:
:sleepy:
Sleepy
:sleepy:
:smile:
Smile
:smile:
:smilecat:
Smile Cat
:smilecat:
:smiley:
Smiley
:smiley:
:smileycat:
Smiley Cat
:smileycat:
:smilingimp:
Smiling Imp
:smilingimp:
:smirk:
Smirk
:smirk:
:smirkcat:
Smirk Cat
:smirkcat:
:sob:
Sob
:sob:
:sunglasses:
Sunglasses
:sunglasses:
:sweat:
Sweat
:sweat:
:sweatsmile:
Sweat Smile
:sweatsmile:
:tearsofjoy:
Tears of Joy
:tearsofjoy:
:tired:
Tired
:tired:
:tongueclosed:
Tongue Closed Eyes
:tongueclosed:
:tongueout:
Tongue Out
:tongueout:
:tonguewink:
Tongue Wink
:tonguewink:
:triumph:
Triumph
:triumph:
:unamused:
Unamused
:unamused:
:weary:
Weary
:weary:
:wink:
Wink
:wink:
:worried:
Worried
:worried:
:yum:
Yum
:yum:
شکلک یاهو
:alien:
Alien
:alien:
:angelym:
Angelym
:angelym:
:yangry:
Angry
:yangry:
:applause:
Applause
:applause:
:at_wits_end:
At Wits End
:at_wits_end:
:batting_eyelashes:
Batting Eyelashes
:batting_eyelashes:
:bee:
Bee
:bee:
:big_grin:
Big Grin
:big_grin:
:big_hug:
Big Hug
:big_hug:
:blushing:
Blushing
:blushing:
:bring_it_on:
Bring It On
:bring_it_on:
:broken_heart:
Broken Heart
:broken_heart:
:bug:
Bug
:bug:
:call_me:
Call Me
:call_me:
:catch:
Catch
:catch:
:chatterbox:
Chatterbox
:chatterbox:
:cheer:
Cheer
:cheer:
:clown:
Clown
:clown:
:cock:
Cock
:cock:
:cofee:
Cofee
:cofee:
:cold:
Cold
:cold:
:confusedym:
Confusedym
:confusedym:
:cook:
Cook
:cook:
:coolym:
Coolym
:coolym:
:cow:
Cow
:cow:
:cowboy:
Cowboy
:cowboy:
:crying:
Crying
:crying:
:dancing:
Dancing
:dancing:
:day_dreaming:
Day Dreaming
:day_dreaming:
:devil:
Devil
:devil:
:ydizzy:
Dizzy
:ydizzy:
:dog:
Dog
:dog:
:doh:
Doh
:doh:
:down_on_luck:
Down On Luck
:down_on_luck:
:drooling:
Drooling
:drooling:
:eat:
Eat
:eat:
:exercise:
Exercise
:exercise:
:feeling_beat_up:
Feeling Beat Up
:feeling_beat_up:
:frustrated:
Frustrated
:frustrated:
:gaming:
Gaming
:gaming:
:gift:
Gift
:gift:
:give_up:
Give Up
:give_up:
:good_luck:
Good Luck
:good_luck:
:happy:
Happy
:happy:
:hee_hee:
Hee Hee
:hee_hee:
:high_five:
High Five
:high_five:
:hot:
Hot
:hot:
:hurry_up:
Hurry Up
:hurry_up:
:hypnotized:
Hypnotized
:hypnotized:
:i_dont_know:
I Dont Know
:i_dont_know:
:idea:
Idea
:idea:
:it_wasnt_me:
It Wasnt Me
:it_wasnt_me:
:kissym:
Kissym
:kissym:
:laughting:
Laughting
:laughting:
:liar:
Liar
:liar:
:loser:
Loser
:loser:
:love_struck:
Love Struck
:love_struck:
:money_eyes:
Money Eyes
:money_eyes:
:monkey:
Monkey
:monkey:
:music:
Music
:music:
:nail_biting:
Nail Biting
:nail_biting:
:nerd:
Nerd
:nerd:
:no_talking:
No Talking
:no_talking:
:not_listening:
Not Listening
:not_listening:
:not_worthy:
Not Worthy
:not_worthy:
:ohh:
Ohh
:ohh:
:on_the_phone:
On The Phone
:on_the_phone:
:partyym:
Partyym
:partyym:
:peace:
Peace
:peace:
:phbbbbt:
Phbbbbt
:phbbbbt:
:pig:
Pig
:pig:
:pirate:
Pirate
:pirate:
:praying:
Praying
:praying:
:raised_eyebrows:
Raised Eyebrows
:raised_eyebrows:
:rock_on:
Rock On
:rock_on:
:roflym:
Roflym
:roflym:
:rolling_eyes:
Rolling Eyes
:rolling_eyes:
:rose:
Rose
:rose:
:sadym:
Sadym
:sadym:
:searchym:
Searchym
:searchym:
:shame_on_ou:
Shame On Ou
:shame_on_ou:
:sick:
Sick
:sick:
:sigh:
Sigh
:sigh:
:silly:
Silly
:silly:
:sing:
Sing
:sing:
:skullym:
Skullym
:skullym:
:ysleepy:
Sleepy
:ysleepy:
:smug:
Smug
:smug:
:spooky:
Spooky
:spooky:
:star:
Star
:star:
:straight_face:
Straight face
:straight_face:
:studying:
Studying
:studying:
:surprised:
Surprised
:surprised:
:talk_to_the_hand:
Talk To The Hand
:talk_to_the_hand:
:thinking:
Thinking
:thinking:
:thumbs_down:
Thumbs Down
:thumbs_down:
:thumbs_up:
Thumbs Up
:thumbs_up:
:time_out:
Time Out
:time_out:
:tongueym:
Tongueym
:tongueym:
:transformer:
Transformer
:transformer:
:tsss:
Tsss
:tsss:
:tv:
Tv
:tv:
:unlucky:
Unlucky
:unlucky:
:vomit:
Vomit
:vomit:
:waiting:
Waiting
:waiting:
:wave:
Wave
:wave:
:whew:
Whew
:whew:
:whistling:
Whistling
:whistling:
:ywink:
Wink
:ywink:
:yworried:
Worried
:yworried:
:x_x:
X X
:x_x:
:yawn:
Yawn
:yawn:
شکلک‌ها
:aiwan_light_acute:
acute
:aiwan_light_acute:
:aiwan_light_aggressive:
aggressive
:aiwan_light_aggressive:
:aiwan_light_air_kiss:
air_kiss
:aiwan_light_air_kiss:
:aiwan_light_angel:
angel
:aiwan_light_angel:
:aiwan_light_bad:
bad
:aiwan_light_bad:
:aiwan_light_bb:
bb
:aiwan_light_bb:
:aiwan_light_beach:
beach
:aiwan_light_beach:
:aiwan_light_beee:
beee
:aiwan_light_beee:
:aiwan_light_biggrin:
biggrin
:aiwan_light_biggrin:
:aiwan_light_big_boss:
big_boss
:aiwan_light_big_boss:
:aiwan_light_blum:
blum
:aiwan_light_blum:
:aiwan_light_blum3:
blum3
:aiwan_light_blum3:
:aiwan_light_blush:
blush
:aiwan_light_blush:
:aiwan_light_boast:
boast
:aiwan_light_boast:
:aiwan_light_bomb:
bomb
:aiwan_light_bomb:
:aiwan_light_boredom:
boredom
:aiwan_light_boredom:
:aiwan_light_buba:
buba
:aiwan_light_buba:
:aiwan_light_buba_phone:
buba_phone
:aiwan_light_buba_phone:
:aiwan_light_bye:
bye
:aiwan_light_bye:
:aiwan_light_clapping:
clapping
:aiwan_light_clapping:
:aiwan_light_cray:
cray
:aiwan_light_cray:
:aiwan_light_cray2:
cray2
:aiwan_light_cray2:
:aiwan_light_crazy:
crazy
:aiwan_light_crazy:
:aiwan_light_curtsey:
curtsey
:aiwan_light_curtsey:
:aiwan_light_dance:
dance
:aiwan_light_dance:
:aiwan_light_dance2:
dance2
:aiwan_light_dance2:
:aiwan_light_dance3:
dance3
:aiwan_light_dance3:
:aiwan_light_dance4:
dance4
:aiwan_light_dance4:
:aiwan_light_dash1:
dash1
:aiwan_light_dash1:
:aiwan_light_dash2:
dash2
:aiwan_light_dash2:
:aiwan_light_dash3:
dash3
:aiwan_light_dash3:
:aiwan_light_declare:
declare
:aiwan_light_declare:
:aiwan_light_diablo:
diablo
:aiwan_light_diablo:
:aiwan_light_dirol:
dirol
:aiwan_light_dirol:
:aiwan_light_don-t_mention:
don-t_mention
:aiwan_light_don-t_mention:
:aiwan_light_download:
download
:aiwan_light_download:
:aiwan_light_drinks:
drinks
:aiwan_light_drinks:
:aiwan_light_english_en:
english_en
:aiwan_light_english_en:
:aiwan_light_first_move:
first_move
:aiwan_light_first_move:
:aiwan_light_flirt:
flirt
:aiwan_light_flirt:
:aiwan_light_focus:
focus
:aiwan_light_focus:
:aiwan_light_fool:
fool
:aiwan_light_fool:
:aiwan_light_friends:
friends
:aiwan_light_friends:
:aiwan_light_gamer1:
gamer1
:aiwan_light_gamer1:
:aiwan_light_gamer2:
gamer2
:aiwan_light_gamer2:
:aiwan_light_gamer3:
gamer3
:aiwan_light_gamer3:
:aiwan_light_gamer4:
gamer4
:aiwan_light_gamer4:
:aiwan_light_girl_blum:
girl_blum
:aiwan_light_girl_blum:
:aiwan_light_girl_cray:
girl_cray
:aiwan_light_girl_cray:
:aiwan_light_girl_cray2:
girl_cray2
:aiwan_light_girl_cray2:
:aiwan_light_girl_cray3:
girl_cray3
:aiwan_light_girl_cray3:
:aiwan_light_girl_crazy:
girl_crazy
:aiwan_light_girl_crazy:
:aiwan_light_girl_dance:
girl_dance
:aiwan_light_girl_dance:
:aiwan_light_girl_devil:
girl_devil
:aiwan_light_girl_devil:
:aiwan_light_girl_drink1:
girl_drink1
:aiwan_light_girl_drink1:
:aiwan_light_girl_drink3:
girl_drink3
:aiwan_light_girl_drink3:
:aiwan_light_girl_drink4:
girl_drink4
:aiwan_light_girl_drink4:
:aiwan_light_girl_haha:
girl_haha
:aiwan_light_girl_haha:
:aiwan_light_girl_hide:
girl_hide
:aiwan_light_girl_hide:
:aiwan_light_girl_hospital:
girl_hospital
:aiwan_light_girl_hospital:
:aiwan_light_girl_impossible:
girl_impossible
:aiwan_light_girl_impossible:
:aiwan_light_girl_in_love:
girl_in_love
:aiwan_light_girl_in_love:
:aiwan_light_girl_mad:
girl_mad
:aiwan_light_girl_mad:
:aiwan_light_girl_pinkglassesf:
girl_pinkglassesf
:aiwan_light_girl_pinkglassesf:
:aiwan_light_girl_prepare_fish:
girl_prepare_fish
:aiwan_light_girl_prepare_fish:
:aiwan_light_girl_sad:
girl_sad
:aiwan_light_girl_sad:
:aiwan_light_girl_sigh:
girl_sigh
:aiwan_light_girl_sigh:
:aiwan_light_girl_smile:
girl_smile
:aiwan_light_girl_smile:
:aiwan_light_girl_to_take_umbrage:
girl_to_take_umbrage
:aiwan_light_girl_to_take_umbrage:
:aiwan_light_girl_to_take_umbrage2:
girl_to_take_umbrage2
:aiwan_light_girl_to_take_umbrage2:
:aiwan_light_girl_wacko:
girl_wacko
:aiwan_light_girl_wacko:
:aiwan_light_girl_wink:
girl_wink
:aiwan_light_girl_wink:
:aiwan_light_girl_witch:
girl_witch
:aiwan_light_girl_witch:
:aiwan_light_give_heart:
give_heart
:aiwan_light_give_heart:
:aiwan_light_give_heart2:
give_heart2
:aiwan_light_give_heart2:
:aiwan_light_give_rose:
give_rose
:aiwan_light_give_rose:
:aiwan_light_good:
good
:aiwan_light_good:
:aiwan_light_good2:
good2
:aiwan_light_good2:
:aiwan_light_good3:
good3
:aiwan_light_good3:
:aiwan_light_hang1:
hang1
:aiwan_light_hang1:
:aiwan_light_hang2:
hang2
:aiwan_light_hang2:
:aiwan_light_hang3:
hang3
:aiwan_light_hang3:
:aiwan_light_heart:
heart
:aiwan_light_heart:
:aiwan_light_heat:
heat
:aiwan_light_heat:
:aiwan_light_help:
help
:aiwan_light_help:
:aiwan_light_hi:
hi
:aiwan_light_hi:
:aiwan_light_hunter:
hunter
:aiwan_light_hunter:
:aiwan_light_hysteric:
hysteric
:aiwan_light_hysteric:
:aiwan_light_i-m_so_happy:
i-m_so_happy
:aiwan_light_i-m_so_happy:
:aiwan_light_ireful1:
ireful1
:aiwan_light_ireful1:
:aiwan_light_ireful2:
ireful2
:aiwan_light_ireful2:
:aiwan_light_ireful3:
ireful3
:aiwan_light_ireful3:
:aiwan_light_king:
king
:aiwan_light_king:
:aiwan_light_kiss:
kiss
:aiwan_light_kiss:
:aiwan_light_kiss2:
kiss2
:aiwan_light_kiss2:
:aiwan_light_kiss3:
kiss3
:aiwan_light_kiss3:
:aiwan_light_laugh1:
laugh1
:aiwan_light_laugh1:
:aiwan_light_laugh2:
laugh2
:aiwan_light_laugh2:
:aiwan_light_laugh3:
laugh3
:aiwan_light_laugh3:
:aiwan_light_laugh4:
laugh4
:aiwan_light_laugh4:
:aiwan_light_lazy:
lazy
:aiwan_light_lazy:
:aiwan_light_lol:
lol
:aiwan_light_lol:
:aiwan_light_lol2:
lol2
:aiwan_light_lol2:
:aiwan_light_mail1:
mail1
:aiwan_light_mail1:
:aiwan_light_mamba:
mamba
:aiwan_light_mamba:
:aiwan_light_man_in_love:
man_in_love
:aiwan_light_man_in_love:
:aiwan_light_mda:
mda
:aiwan_light_mda:
:aiwan_light_mega_shok:
mega_shok
:aiwan_light_mega_shok:
:aiwan_light_moil:
moil
:aiwan_light_moil:
:aiwan_light_mosking:
mosking
:aiwan_light_mosking:
:aiwan_light_music:
music
:aiwan_light_music:
:aiwan_light_music2:
music2
:aiwan_light_music2:
:aiwan_light_nea:
nea
:aiwan_light_nea:
:aiwan_light_negative:
negative
:aiwan_light_negative:
:aiwan_light_new_russian:
new_russian
:aiwan_light_new_russian:
:aiwan_light_ok:
ok
:aiwan_light_ok:
:aiwan_light_on_the_quiet:
on_the_quiet
:aiwan_light_on_the_quiet:
:aiwan_light_on_the_quiet2:
on_the_quiet2
:aiwan_light_on_the_quiet2:
:aiwan_light_padonak:
padonak
:aiwan_light_padonak:
:aiwan_light_paint2:
paint2
:aiwan_light_paint2:
:aiwan_light_paint3:
paint3
:aiwan_light_paint3:
:aiwan_light_paratrooper:
paratrooper
:aiwan_light_paratrooper:
:aiwan_light_paratrooper_girl:
paratrooper_girl
:aiwan_light_paratrooper_girl:
:aiwan_light_pardon:
pardon
:aiwan_light_pardon:
:aiwan_light_parting:
parting
:aiwan_light_parting:
:aiwan_light_party:
party
:aiwan_light_party:
:aiwan_light_party2:
party2
:aiwan_light_party2:
:aiwan_light_pilot:
pilot
:aiwan_light_pilot:
:aiwan_light_pioneer:
pioneer
:aiwan_light_pioneer:
:aiwan_light_pioneer_smoke:
pioneer_smoke
:aiwan_light_pioneer_smoke:
:aiwan_light_pleasantry:
pleasantry
:aiwan_light_pleasantry:
:aiwan_light_popcorm1:
popcorm1
:aiwan_light_popcorm1:
:aiwan_light_popcorm2:
popcorm2
:aiwan_light_popcorm2:
:aiwan_light_prankster2:
prankster2
:aiwan_light_prankster2:
:aiwan_light_preved:
preved
:aiwan_light_preved:
:aiwan_light_punish:
punish
:aiwan_light_punish:
:aiwan_light_rofl:
rofl
:aiwan_light_rofl:
:aiwan_light_rtfm:
rtfm
:aiwan_light_rtfm:
:aiwan_light_russian_ru:
russian_ru
:aiwan_light_russian_ru:
:aiwan_light_sad:
sad
:aiwan_light_sad:
:aiwan_light_sarcastic:
sarcastic
:aiwan_light_sarcastic:
:aiwan_light_sarcastic_blum:
sarcastic_blum
:aiwan_light_sarcastic_blum:
:aiwan_light_sarcastic_hand:
sarcastic_hand
:aiwan_light_sarcastic_hand:
:aiwan_light_scare:
scare
:aiwan_light_scare:
:aiwan_light_scaut_en:
scaut_en
:aiwan_light_scaut_en:
:aiwan_light_scratch_one-s_head:
scratch_one-s_head
:aiwan_light_scratch_one-s_head:
:aiwan_light_search:
search
:aiwan_light_search:
:aiwan_light_secret:
secret
:aiwan_light_secret:
:aiwan_light_sensored:
sensored
:aiwan_light_sensored:
:aiwan_light_shok:
shok
:aiwan_light_shok:
:aiwan_light_shout:
shout
:aiwan_light_shout:
:aiwan_light_slow:
slow
:aiwan_light_slow:
:aiwan_light_smile:
smile
:aiwan_light_smile:
:aiwan_light_smoke:
smoke
:aiwan_light_smoke:
:aiwan_light_soldier:
soldier
:aiwan_light_soldier:
:aiwan_light_soldier_girl:
soldier_girl
:aiwan_light_soldier_girl:
:aiwan_light_sorry:
sorry
:aiwan_light_sorry:
:aiwan_light_sorry2:
sorry2
:aiwan_light_sorry2:
:aiwan_light_spiteful:
spiteful
:aiwan_light_spiteful:
:aiwan_light_spruce_up:
spruce_up
:aiwan_light_spruce_up:
:aiwan_light_stinker:
stinker
:aiwan_light_stinker:
:aiwan_light_suicide2:
suicide2
:aiwan_light_suicide2:
:aiwan_light_sun_bespectacled:
sun_bespectacled
:aiwan_light_sun_bespectacled:
:aiwan_light_superstition:
superstition
:aiwan_light_superstition:
:aiwan_light_swoon:
swoon
:aiwan_light_swoon:
:aiwan_light_tease:
tease
:aiwan_light_tease:
:aiwan_light_tender:
tender
:aiwan_light_tender:
:aiwan_light_thank_you2:
thank_you2
:aiwan_light_thank_you2:
:aiwan_light_this:
this
:aiwan_light_this:
:aiwan_light_to_babruysk:
to_babruysk
:aiwan_light_to_babruysk:
:aiwan_light_to_become_senile:
to_become_senile
:aiwan_light_to_become_senile:
:aiwan_light_to_pick_ones_nose:
to_pick_ones_nose
:aiwan_light_to_pick_ones_nose:
:aiwan_light_to_pick_ones_nose2:
to_pick_ones_nose2
:aiwan_light_to_pick_ones_nose2:
:aiwan_light_to_take_umbrage:
to_take_umbrage
:aiwan_light_to_take_umbrage:
:aiwan_light_training1:
training1
:aiwan_light_training1:
:aiwan_light_treaten:
treaten
:aiwan_light_treaten:
:aiwan_light_umnik2:
umnik2
:aiwan_light_umnik2:
:aiwan_light_unknw:
unknw
:aiwan_light_unknw:
:aiwan_light_vampire:
vampire
:aiwan_light_vampire:
:aiwan_light_vava:
vava
:aiwan_light_vava:
:aiwan_light_victory:
victory
:aiwan_light_victory:
:aiwan_light_wacko:
wacko
:aiwan_light_wacko:
:aiwan_light_wacko2:
wacko2
:aiwan_light_wacko2:
:aiwan_light_whistle3:
whistle3
:aiwan_light_whistle3:
:aiwan_light_wink:
wink
:aiwan_light_wink:
:aiwan_light_wink2:
wink2
:aiwan_light_wink2:
:aiwan_light_wink3:
wink3
:aiwan_light_wink3:
:aiwan_light_wizard:
wizard
:aiwan_light_wizard:
:aiwan_light_yahoo:
yahoo
:aiwan_light_yahoo:
:aiwan_light_yes:
yes
:aiwan_light_yes:
:aiwan_light_yes3:
yes3
:aiwan_light_yes3:
:aiwan_light_yess:
yess
:aiwan_light_yess:
:aiwan_light_yu:
yu
:aiwan_light_yu:
:lol:
lol
:lol:
پیشفرض
:- )
Smile
:- ) :-) (-:
;)
Wink
;)
:-(
Frown
:-(
:mad:
Mad
:mad: >:( :@
:cool:
Cool
:cool: 8-)
:confused:
Confused
:confused:
:p
Stick Out Tongue
:p :P :-p :-P
:D
Big Grin
:D
:eek:
Eek!
:eek: :o
:oops:
Oops!
:oops:
:rolleyes:
Roll Eyes
:rolleyes:
o_O
Er... what?
o_O O_o o.O O.o
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا